Algemene voorwaarden Invictus personal training
Melissant, maart 2017

Algemeen
Invictus personal training staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder de
naam ‘Invictus personal training’ met het nummer ‘53801342’. Bij de belastingdienst staat Invictus
personal training ingeschreven als ‘NL205311933B01’.

Artikel 1: Definities
1.1 Organisatie: Invictus personal training;
1.2 Opdrachtgever: Een persoon (m/v) of bedrijf welke een beroep doet op een of meerdere diensten
van Invictus personal training;
1.3 Diensten: Personal training, DUO training, small group training, coaching & begeleiding en
sportmassage;
1.4 Overeenkomst: De overeenstemming tussen de organisatie en de opdrachtgever, waarbij Invictus
personal training de desbetreffende dienst verleent en de opdrachtgever bij afname van de dienst
automatisch akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle beschikbare diensten van
Invictus personal training met ingang van de overeenkomst tussen organisatie en opdrachtgever.
Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke dienst zal dit worden
weergegeven middels de volgende onderverdeling: a. Enkel van toepassing op de personal training;
b. Enkel van toepassing op de DUO training; c. Enkel van toepassing op de small group training; d.
Enkel van toepassing op coaching & begeleiding; e. Enkel van toepassing op sportmassage.
2.2 De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op www.invictuspt.nl of in de
Invictus mobiele applicatie (verder genoemd APP).
2.3 Invictus personal training is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De
gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing, mits gepubliceerd op www.invictuspt.nl;
De opdrachtgever zal geïnformeerd worden bij wijziging van de algemene voorwaarden door Invictus
personal training.

Artikel 3: Intakeprocedure
3.1 Alvorens de opdrachtgever gebruik maakt van een dienst van Invictus personal training dient de
opdrachtgever het intake-formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
3.2 Veranderingen betreffende persoonsgegevens of medische situatie dienen direct digitaal aan
Invictus personal training bekend gemaakt te worden.

Artikel 4: Annulering van afspraken
4.1a Indien de opdrachtgever niet kan deelnemen aan de afgesproken dienst, dient dit direct
doorgegeven te worden aan Invictus personal training. Bij het annuleren van een afspraak binnen 24
uur zal 50% van het tarief in rekening worden gebracht. Bij het annuleren van een afspraak binnen 12
uur, is Invictus personal training gerechtigd het volledige bedrag bij de opdrachtgever in rekening te
brengen. Uitzondering op deze regel is afmelding met een geldige verklaring van arts of
aangesloten fysiotherapeut (Fit & Fysio te Dirksland);
4.1b Indien een van de opdrachtgevers bij DUO training niet kan deelnemen aan de afgesproken
dienst, dient dit direct doorgegeven te worden aan Invictus personal training. Bij het annuleren van
een afspraak binnen 24 uur zal 50% van het tarief in rekening worden gebracht aan de afzeggende
opdrachtgever. Bij het annuleren van een afspraak binnen 12 uur, is Invictus personal training
gerechtigd het volledige bedrag bij de afzeggende opdrachtgever in rekening te brengen. Uitzondering
op deze regel is afmelding met een geldige verklaring van arts of aangesloten fysiotherapeut (Fit &
Fysio te Dirksland). Bij annulering van de dienst buiten 24 uur zal de DUO training omgezet worden
naar een personal training met bijbehorend tarief voor de nog deelnemende opdrachtgever. Indien dit
niet gewenst is kan de DUO training kosteloos afgemeld of verplaatst worden mits dit buiten de 24-
uursregeling is doorgegeven aan Invictus personal training;
4.1c Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan een small group training is het niet mogelijk de rit
in te halen. Indien de rit buiten 24 uur is geannuleerd zal de rit ingehaald mogen worden op een ander
tijdsstip waar small group training gegeven wordt, mits hier plaats is. Het afmelden en opnieuw
aanmelden gaat via het credit-systeem van de Invictus APP. Het Credit-systeem: De sporter wordt op
een vast tijdsstip en dag ingeboekt gedurende het hele jaar. Bij een geldige afmelding ontvangt de
sporter 1 credit welke een geldigheidsduur heeft van 4 weken;
4.2 Indien Invictus personal training niet in staat is de afgesproken dienst te verlenen wordt in overleg
met de opdrachtgever een alternatief tijdstip afgesproken of wordt een vervangende trainer
aangesteld. De opdrachtgever kan Invictus personal training niet verplichten tot enige vorm van
schadevergoeding;

Artikel 5: Betalingen en facturatie
5.1 Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen ontvangen te zijn door Invictus personal training.
Indien de betaling niet op tijd ontvangen is zullen administratieve kosten in rekening worden gebracht;
5.2 Indien tijdige betaling uitblijft is Invictus personal training gerechtigd de desbetreffende dienst op te
schorten tot dat de betaling is voldaan;
5.3 Elk jaar in november wordt door Invictus personal training gekeken naar het gemiddelde CPI
(Consumenten Prijsindex) welke is vastgesteld door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) van
het desbetreffende jaar. Invictus personal training is gerechtigd met de ingang van het nieuwe jaar
haar tarieven te verhogen met dit gemiddelde percentage;
5.4 De opdrachtgever is altijd aansprakelijk, ook in geval van betaling via derden;
5.5c+d Facturatie van het abonnement vindt plaats voorafgaande de af te nemen maand;
5.6 Betalingen kunnen contant of middels IDEAL/bankoverschrijving worden voldaan. De voorkeur
heeft een digitale betalingsvorm;
5.7 Indien betaling via automatische incasso plaatsvindt en aanvullende kosten gemaakt worden door
bijvoorbeeld een mislukte afschrijving, zullen deze kosten aan de cliënt doorberekend worden op de
volgende factuur.

Artikel 6: Invictus APP, boekingen en abonnementsvormen
6.1 Iedere cliënt dient de Invictus APP te downloaden. De APP kan worden gedownload in de APPstore
(Apple) of Google Play store (Android);
6.2 Reserveringen van een dienst van Invictus personal training lopen altijd via een medewerker van
Invictus personal training en worden direct bevestigt en gecommuniceerd aan de hand van de APP via
het opgegeven emailadres van de opdrachtgever;
6.3c+d De abonnementsvormen hebben een pro-rato structuur vanaf de eerstvolgende maand. De
eerste maand wordt los gefactureerd vanwege het afnemen van diensten halverwege de maand;
6.4c+d Het abonnement kent een duur van 3 maanden met automatische verlening van elke keer 3
maanden en met een opzegtermijn van 1 maand;
6.5 De abonnementen worden schriftelijk afgenomen en vervolgens in de Invictus APP verder
opgesteld en vastgelegd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Voor elke opdrachtgever van Invictus personal training geldt een inspanningsverplichting. Invictus
personal training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet opvolgen van mondelinge
of schriftelijke instructies. Indien resultaten uitblijven is Invictus personal training nimmer aansprakelijk;
7.2 Invictus personal training is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan de opdrachtgever, dit is
tevens van toepassing voor wat betreft schade aan diens eigendommen. Hierbij geldt dat er geen
sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid vanuit Invictus personal training;
7.3 Invictus personal training is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel ten gevolge
van onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie van de opdrachtgever.

Artikel 8: Geheimhouding
8.1 Invictus personal training is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het
kader van de opdracht uitgewisseld zijn tussen opdrachtgever en Invictus personal training. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie.

Artikel 9: Privacyverklaring
Voor de privacyverklaring verwijst Invictus door naar de privacyverklaring Invictus 2018. Deze
privacyverklaring is te vinden op www.invictuspt.nl.

Artikel 10: Klachten en geschillen
10.1 Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Invictus personal training. Er zal altijd in
samenspraak met de deelnemer gezocht worden naar een oplossing;
10.2 Indien overleg niet leidt tot een oplossing, kan gewend worden naar een bevoegde rechter;
10.3 In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing