Algemeen
Invictus personal training staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder de
naam ‘Invictus personal training’ met het nummer ‘53801342’. Bij de belastingdienst staat Invictus
personal training ingeschreven als ‘NL205311933B01’.

Gymadres:
Invictus personal training
Julianaweg 84b, 3248AN Melissant
Postadres: Berkenlaan 43, 3241BB Middelharnis

Contactgegevens:
W. www.invictuspt.nl
E. info@invictuspt.nl
T. +31 (0)6 832 310 89

Invictus personal training is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is ruim opgezet vanwege het concurrentiebeleid. Mocht u de uitgebreide privacyverklaring ontvangen, kunt u deze opvragen via info@invictuspt.nl. U kunt deze alleen opvragen wanneer u gebruikt gaat maken van één van onze diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken Invictus personal training verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
a. Gestandaardiseerd geregistreerd klantnummer bij Virtuagym voor toegankelijkheid van de mobiele Invictus Applicatie;
b. Eigen lidnummer voor administratieve doeleinden Invictus personal training;
c. Lengte;
d. Voor- en achternaam;
e. Geslacht;
f. Geboortedatum en leeftijd;
g. E-mailadres;
h. Telefoonnummer;
i. Mobiele telefoonnummer;
j. Adresgegevens;
k. Bankgegevens;
l. Bedrijfsgegevens;
m. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
n. Indien aan u gevraagd is een stuk te schrijven voor de website en social media, zal dit stuk enkel geplaats worden na uw goedkeuring;
o. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@invictuspt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Invictus personal training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
a. Samenstelling van het gewicht;
b. Lichaamsomtrekken;
c. Bloeddruk en rusthartslag;
d. Sporttesten;
e. Intakeprocedure oriëntatie;
f. Intakeprocedure screening;
g. Intakeprocedure doelstellingbepaling;
h. Informatie van derden;
i. Voedingsgegevens;
j. Beweeggegevens;
k. Coaching gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Invictus personal training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
b. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
d. Anders: Het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Invictus personal training neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Invictus personal training) tussen zit. Invictus personal training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
a. Invictus applicatie (Virtuagym) – dit is het digitale platform waar Invictus personal training op draait: https://virtuagym.com/software/nl/ (op deze website vindt u een overzicht van alle mogelijkheden die dit platform biedt voor Invictus personal training);
b. Windows excel of MacOS numbers – hierin wordt de intakeprocedure afgenomen en berekeningen geschreven;
c. Windows word of MacOS pages – hierin kunnen aanvullende protocollen worden opgesteld en verstuurd per e-mail;
d. Mijndomein – dit is het platform van het mailingsverkeer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Invictus personal training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Invictus personal training bewaard uw persoonsgegevens zo lang als u gebruikt maakt van één of meerdere diensten van Invictus personal training. Na beëindiging van de desbetreffende dienst(en) worden alle gegevens 7 jaar bewaard in verband met wettelijke instanties zoals de belastingdienst. NAW-gegevens zullen, indien u hiermee instemt, altijd bewaard worden voor het onderhouden van contact, follow-up begeleiding en reclame- of marketingdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Invictus personal training deelt alleen uw gegevens met derden in overleg met u en indien dit noodzakelijk is voor de begeleiding binnen de afgenomen dienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Invictus personal training gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Invictus personal training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toesteuw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@invictuspt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U kunt er ook voor kiezen persoonlijk contact op te nemen met Invictus personal training. Invictus personal training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Invictus personal training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@invictuspt.nl. Invictus personal training verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Invictus personal training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.